Atifund

Zmieniamy się dla Was!

Strona w przebudowie.

inwestycje@atifund.pl 533 822 222

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm. – „Ustawa o funduszach”) inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej („ASI”), zarządzanej przez podmiot wpisany do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa ASI i spełnia kryteria klienta profesjonalnego. Wkład do ASI w zamian za prawa uczestnictwa ASI może więc wnieść wyłącznie podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego. Katalog kategorii podmiotów uznanych za klientów profesjonalnych wskazany jest w art. 2 pkt 13a Ustawy o funduszach. Zgodnie z art. 70k Ustawy o funduszach zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami (przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy). Jednak osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli poza spełnieniem tego warunku, wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu do ASI nie mogą przy tym pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z nimi powiązaną (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości). Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do ich przeniesienia na podmiot inny niż inwestor ASI oraz zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji inwestor nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna. Przepisów dotyczących limitu 60.000 euro i ograniczeń w zakresie źródeł pochodzenia środków na inwestycje w ASI nie stosuje się, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a Ustawy o funduszach. Taka sytuacja występuje na dzień dzisiejszy w odniesieniu do ART-TECH ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA – większość jej praw uczestnictwa mają inwestorzy profesjonalni z kategorii ujętych w art. 2 pkt 13a Ustawy o funduszach. Jednak w przypadku, gdyby ich udział w stanie posiadania praw uczestnictwa w ASI spadł poniżej 50%, przytoczone powyżej ograniczenia w inwestowaniu w akcje ASI będą stosowane w pełni.

ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego spełniającego warunki związane z limitem 60.000 euro i z ograniczeniami w zakresie źródeł pochodzenia środków na inwestycje w ASI.